Strona główna » terms & conditions

follow us

20% OFF BED SHEETS

 1. The offer is valid only for purchases in our internet store – mumla.pl.
 2. To apply the discount, select bedding of your choice at mumla.pl.
 3. Add the selected products to your basket.
 4. Bed sheet price will be automatically updated.
 5. You can combine the offer with other available at mumla.pl unless otherwise stated in the offer’s terms.
 6. You can use the offer multiple times, for each of bedding + bed sheet sets.
 7. The offer is valid for unlimited time.

20ZŁ OFF FOR MUMLA NEWSLETTER SUBSCRIBERS

 1. Anyone can subscribe to MUMLA newsletter.
 2. Once the newsletter registration process is completed, you will receive an unique promotional code.
 3. The code and the newsletter subscription confirmation will be sent to the email address used during registration.
 4. Code entitles you to get 20zl (~5 €) off your purchase.
 5. To apply the discount, use the code with your order.
 6. The discount applies only to orders above 150 zł (~40 €).
 7. The code cannot be exchanged to cash.
 8. You can combine the offer with other available at mumla.pl unless otherwise stated in the offer’s terms.
 9. You can use the code only once.
 10. The offer is valid for unlimited time.

SKRÓCONY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUMLA.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD 27.12.2015

DEFINICJE

Sprzedawca – HL Design sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
adres: 00-199 Warszawa, ul. Pokorna 2/225,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591090,
NIP: 525-263-95-14, REGON: 363217936.

ZASADY OGÓLNE

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW

1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.
2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep odejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
2. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej wiadomość („Potwierdzenie otrzymania zamówienia”) stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
3. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sprzedawcą umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
4. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
5. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (i) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (ii) transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PayU lub (iii) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy,
b) przelewem bankowym lub kartą kredytową, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PayU, w formie przedpłaty.
c) przelewem bankowym bezpośrednio na nr konta Sprzedawcy wskazany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, w formie przedpłaty (mBank 51 1140 2004 0000 3702 7684 9130).
2. Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klienta powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

WYSYŁKA TOWARÓW

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PayU, bądź zwykłym przelewem internetowym). W przypadku wysyłki za pobraniem realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zawarcia umowy sprzedaży.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są kolejnego dnia roboczego. Maksymalny czas realizacji to 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub zawarcia umowy sprzedaży (w przypadku wysyłek pobraniowych).
3. Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD Poland Sp. z o. o. oraz przy wykorzystaniu usługi „Paczkomaty InPost” oferowanej przez InPost Sp. z o.o., w zależności od wybranej przez Klienta opcji. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia oraz na stronach Sklepu. W wyjątkowych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem, istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w miejscu wskazanym przez Sklep.
4. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, natomiast przy wyborze przesyłki za pośrednictwem „Paczkomaty InPost”- do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
5. Zamówienia o wartości powyżej 300,00 (słownie: trzystu) złotych wysyłane są na koszt Sklepu. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości 10,00 (słownie: dziesięć) złotych ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.

REKLAMACJE TOWARÓW

1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
3. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie
art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio – wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.

ZWROTY TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@mumla.pl.
Po otrzymaniu takiej informacji, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, również drogą mailową.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom.

ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUMLA (wersja pełna)